Zegelkunde (sigillografie, sfragistiek) bestudeert de zegels die gebruikt werden en worden als waarborg voor de echtheid van oorkonden en documenten. Ook werden en worden zegels gebruikt voor het sluiten van brieven.

Veel zegels bevatten de afbeelding van een wapenschild. De zegelkunde is daarmee nauw verbonden met de heraldiek.

Naast wapenzegels bestaan er ook portretzegels en figuurlijke zegels.

Vanaf de dertiende eeuw werd het zegel de algemene manier om oorkonden een authentiek karakter te verlenen. Aan het einde van de veertiende eeuw maakte de handtekening echter opgang en in de zeventiende eeuw was het gebruik van de handtekening veralgemeend.

Net zoals een handtekening was een zegel een persoonlijk merk. Uitzonderingen waren mogelijk. Zo hadden bepaalde families in Duitsland een familiezegel of gebruikten erfopvolgers het zegel van hun voorganger. Eén persoon kon ook over meerdere zegels beschikken.