De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Voorouder.

Het streven is om de informatie actueel, informatief, overzichtelijk en inhoudelijk juist te presenteren. Er worden regelmatig wijzigingen aangebracht ter verbetering van de kwaliteit. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct is, dan wordt uw reactie bijzonder op prijs gesteld. Ook uw suggesties voor verbetering van de website zijn van harte welkom.

Er is getracht om de eventuele rechthebbenden van gepubliceerd materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt.

Privacy

Alle informatie die u aan de Stichting Voorouder verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Klachtenregeling

Wie meent dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat hem/haar toekomt of zijn/haar (privacy)belangen schaadt, kan dit onderbouwd laten weten door contact op te nemen.

Voor een vlotte afhandeling is het van belang dat u de volgende zaken aangeeft:

  1. Om welk materiaal gaat het?
  2. In welk deel van de website is het aangetroffen?
  3. Reden waarom u bezwaar maakt.
  4. Wat wilt u dat er met dit materiaal gebeurt, wat wilt u met uw klacht bereiken?
  5. Uw contactgegevens

Bij een gegronde klacht zal het het materiaal ontoegankelijk worden gemaakt of van de website worden verwijderd, dan wel zal samen met betrokkene worden bekeken hoe op een andere manier aan de klacht tegemoet gekomen kan worden.