Een memorie van successie is een document dat werd opgemaakt na iemands overlijden voor bepaling van de te betalen successiebelasting door de erfgenamen.

In een memorie van successie wordt beschreven of er een erfenis is en zo ja, waaruit de erfenis bestaat, wat de waarde ervan is en wie de erfgenamen zijn.

Had iemand onroerend goed, dan is er altijd een memorie. Is er geen onroerend goed, dan ontbreekt de memorie van successie:

  • als de erfenis minder dan 300 gulden waard was
  • als er alleen erfgenamen waren in rechte lijn

Vanaf 1878 geldt dit alleen bij nalatenschappen die minder dan 1000 gulden waard waren.