Het lidmatenregister van een kerkelijke gemeente was het register waarin werd bijgehouden welke leden belijdenis hadden gedaan.

Deze informatie was nodig voor bijvoorbeeld huisbezoek, toelating tot het heilige avondmaal, het verlenen van attestatie, bij vertrek en bij het vaststellen van de bijdrage in de kerkelijke lasten.

De registratie van lidmaten komt voor als:

  1. lijsten die een predikant bij aanvaarding van zijn ambt aantrof in zijn gemeente;
  2. lijsten van aangenomen lidmaten voor de viering van een heilig avondmaal;
  3. lijsten van ingekomen lidmaten op attestatie van een andere kerkelijke gemeente.

Soms zijn er lijsten van vertrokken lidmaten met vermelding van wie, wanneer en waarheen.