Doopnaam

De doopnaam is de voornaam die een kind krijgt bij de doop.

Details

Doopregister

Doopregisters zijn registers van een kerkgenootschap waarin de dopen werden geregistreerd.

Details

DTB registers

DTB-registers (doop-, trouw- en begraafregisters) zijn de registers waarin de kerkelijke bevolkingsadministratie tot aan de invoering van de burgerlijke stand werd bijgehouden.

Details

Ebenbürtig huwelijk

Ebenbürtigkeit is ook een term die aanduidt dat een persoon gerechtigd is om een huwelijk te sluiten met een lid van een regerend, of voorheen regerend, vorstenhuis.

Details

Echtgenoot

Een echtgenoot is de persoon met wie men in het huwelijk is getreden.

Details

Echtpaar

Een echtpaar zijn twee personen die aan elkaar zijn verbonden door middel van een huwelijk.

Details

Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van een huwelijk door een rechterlijk vonnis en op de bij de wet omschreven gronden.

Details

Endogamie

Van endogamie is sprake wanneer een huwelijk wordt gesloten binnen een sociale groep.

Details

Erfdeel

Een erfdeel is dat deel van de erfenis waarop een erfgenaam recht heeft.

Details

Erfenis

Een erfenis of nalatenschap is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon (erflater) achterlaat.

Details

Erfgenaam

Een erfgenaam is een persoon op die de erfenis of een evenredig deel daarvan overgaat.

Details

Erfgoedinstelling

Een erfgoedinstelling is een organisatie die zich bezig houdt met het beheer van een specifiek erfgoed.

Details

Erflater

De erflater is de persoon, die bij zijn overlijden eigendommen en schulden nalaat.

Details