Verwantschapsreeks

Een verwantschapsreeks laat zien langs welke weg twee of meer personen van een gemeenschappelijke voorouder afstammen.

Details

Verwantschapsysteem

Een verwantschapssysteem is het geheel van regels dat de rechten en plichten van leden van een familie of een clan beschrijft.

Details

Vierschaar

Een vierschaar is het gerechtelijk bestuur van een plaatselijk gebied in de gewesten van de Lage landen tijdens de middeleeuwen en het Ancien Regime.

Details

VOC Opvarenden

VOC Opvarenden zijn de scheepssoldijboeken, waarin de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) haar personeelsadministratie bijhield.

Details

Volkstelling

Een volkstelling is een vaststelling, door of namens de overheid, van de bevolkingsgrootte van een bepaald gebied.

Details

Voogdij

Voogdij is het gezag over een minderjarig kind dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders.

Details

Voornaam

Een voornaam is een eigennaam die een kind bij de geboorte gegeven wordt en die geplaatst wordt voor de achternaam.

Details

Vroedschap

Een vroedschap is de benaming van een stedelijke regering ten tijde van de Republiek der Nederlanden.

Details

Wapen

Een wapen is in de heraldiek een teken dat is verbonden aan een persoon, een familie, een stad of staat, of een groep bij elkaar horende mensen.

Details

Weduwe

Een weduwe is een vrouw van wie de echtgenoot is overleden.

Details

Wettiging

Wettiging van een kind betreft het verschaffen van rechten aan een onecht kind, door opvolgend huwelijk of door brieven van wettiging, als ware het kind een echt of wettig kind.

Details

Zegelkunde

De zegelkunde bestudeert de zegels die gebruikt werden en worden als waarborg voor de echtheid van oorkonden en documenten.

Details